VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Alpiro s.r.o. vydává tímto podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, a podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP"):

(2) SMLUVNÍ STRANY

2.1 Společnost Alpiro s.r.o., se sídlem Bratislavská 1527/15, Praha 10, Česká republika, IČ: 24156426, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183839

dále jako "Poskytovatel"

2.2 Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Služby na základě uzavřené Smlouvy nebo Objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

dále jako "Zákazník"

(3) DEFINICE POJMŮ

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:

3.1 VOP definují obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. V souladu s nimi Poskytovatel poskytuje resp. poskytne Zákazníkovi (na základě Smlouvy nebo Objednávky) Služby za podmínek definovaných Provozními podmínkami. Podpisem Smlouvy nebo potvrzením Objednávky Zákazník schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP a že těmito VOP se řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.

3.2 Smlouva nebo Objednávka je dokument nebo soubor dokumentů definujících smluvní vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP.

3.3 Autorizovaná žádost je žádost podaná písemně obsahující přidělené uživatelské jméno a heslo Zákazníka.

3.4 zrušeno 15.06.2012

3.5 Fakturační období je období, na které byla Služba objednána a byla vystavena výzva k platbě.

3.6 zrušeno 15.06.2012

3.7 Službou se rozumí Služba poskytovaná Poskytovatelem Zákazníkovi na základě Smlouvy nebo Objednávky uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP a Provozními podmínkami, kterými je Zákazník povinen se řídit.

3.8 Server je soubor HW prostředků, na kterém mohou být provozovány typické internetové Služby (HTTP server, FTP server, MAIL server a další).

3.9 zrušeno 15.06.2012

3.10 zrušeno 15.06.2012

3.11 zrušeno 15.06.2012

3.12 Provoz serveru je chod serveru za účelem přenosu dat z a na server po síti internet.

3.13 Výpadek provozu serveru je přerušení chodu některé ze základních služeb serveru, způsobující jeho částečnou nebo úplnou nefunkčnost.

3.14 zrušeno 15.06.2012

3.15 Závadný obsah nebo nepřípustný obsah - jedná se zejména o takový obsah Zákaznického serveru nebo Virtuálního serveru, který je v rozporu:

3.15.1 s právním pořádkem České republiky,

3.15.2 s normami příslušných orgánů Evropské unie, Evropských společenství, Evropského hospodářského společenství, pokud se na základě přistoupení České republiky k Evropské unii přímo aplikují též na teritorium České republiky,

3.15.3 s mezinárodní Smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,

3.15.4 s dobrými mravy

3.15.5 se zásadami poctivého obchodního styku

3.15.6 se zvyklostmi nebo

3.15.7 s rozhodnutím soudu nebo

3.15.8 právními obyčeji daného jazykového teritoria.

3.16 Registrace domény (registrační Služba, registrace) je Služba provozovaná Poskytovatelem a sloužící pro registraci internetových doménových jmen (domén) II. resp. III. stupně pod vybranými národními a nadnárodními TLD (Top Level Domains) I. stupně resp. II. stupně.

3.17 Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě ať již listinné nebo elektronické, doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné na příslušných WWW stránkách Poskytovatele a přístupné Zákazníkovi prostřednictvím sítě internet. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře na příslušných WWW stránkách Poskytovatele.

3.18 WWW stránky Poskytovatele jsou stránky www.alpiro.cz, www.ssls.cz, popřípadě na doménách třetího a nižšího řádu uvedených domén.

3.19 Projevem svobodné vůle k uzavření Smlouvy se rozumí písemné uzavření Smlouvy nebo písemné potvrzení Objednávky na Služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů Zákazníkem v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP a s Provozními podmínkami Služby a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet nebo uhrazením faktury či proforma faktury.

3.20 Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně.

3.21 Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.

3.22 Obchodním zákoníkem je zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.23 Občanským zákoníkem je zákon č. 40/1964 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující, zejména zákon č. 89/2012 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.24 Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

3.25 Předpisy o elektronickém podpisu jsou zejména Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění, Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 366/2001 Sb. , v platném znění.

3.26 Doba čerpání Služby je doba od zahájení do ukončení poskytování Služby Poskytovatelem Zákazníkovi.

3.27 Zahájením čerpání Služby je okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat Službu, uhradil výzvu k úhradě či fakturu, nebo kdy Služba byla dostupná na základě VOP a/nebo Provozních podmínek Služby. Vzhledem k povaze digitálních certifikátů dle odstavce 3.28 je služba poskytnuta v momenťe přijetí předmětné platby od Zákazníka. Je odpovědností a povinností Zákazníka službu či zboží vyzkoušet či využít ve lhůtě pro odstoupení od této Smlouvy.

3.28 Digitální certifikát (např. SSL certifikát, Code Signing certifikát, osobní ID či S/MIME certifikát) je soubor informací ověřených certifikační autoritou (dále jen "CA"), které slouží k šifrování komunikace mezi dvěma či více počítači. Vystavení digitálního certifikátu předchází splnění podmínek příslušné Certifikační autority (tzv. ověření) platných pro daný produkt. Takový proces ověření je součástí digitálního certifikátu a je sám o sobě službou, která je poskytnuta okamžikem aktivace předmětného digitálního certifikátu.

3.29 CSR (Certificate Signing Request) je soubor informací v předem definovaném formátu sloužících CA pro vystavení SSL certifikátu.

3.30 Certifikační autorita (CA) je nezávislý subjekt (organizace), který provádí ověření žadatele o vystavení SSL certifikátu dle svých interních předpisů. Na základě výsledků takového ověření pak CA vystaví nebo nevystaví SSL certifikát.

3.31 Předplatným SSL certifikátu je míněna časově omezená licence k užívání digitálního certifikátu a následného digitálního certifikátu (tzv. Přegenerování či Reissue) pro pevně a neměnně stanovenou internetovou doménu či domény.

(4) PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB

4.1 Obecné podmínky pro poskytování služeb:

4.1.1 Služby jsou poskytovány na základě Objednávky Zákazníka.

4.1.2 Platný ceník Služby v elektronické podobě je uveden na stránkách www.ssls.cz.

4.1.3 Cena za poskytnutí resp. poskytování Služby je vždy stanovena dle aktuálního ceníku.

4.1.4 Další cenové podmínky - slevy, provize, bonusy - které se vztahují k objednávce nebo Smlouvě, jsou vždy takové, které jsou platné dle aktuálního ceníku.

4.1.5 Zákazník není oprávněn služby využívat k nezákonným, neetickým či nemorálním účelům, mj. například rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení či trvalému zrušení služeb bez nároku na náhradu.

4.1.6 Opětovné zprovoznění služeb může být povoleno až po odstranění nedostatků podle bodu 4.1.5 a může být zpoplatněno.

4.1.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Zákazníka o změnách poskytování služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou klientem při registraci online. Neobdržení klientova vyjádření po uplynutí 21 dnů od zaslání e-mailu bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.

4.1.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo Zákazníka neinformovat podle odstavce 4.1.7, přičemž v takovém případě se vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem nadále řídí ustanoveními původního znění těchto VOP, dokud zákazník neprojeví souhlas s novým zněním VOP (například okamžikem provedení nové Objednávky podle nového znění VOP). V takovém případě je nové znění VOP platné retroaktivně a vztahuje se na všechny dřívější objednávky.

4.1.9 zrušeno 15.06.2012

4.1.10 Výpověď Služby ze strany Zákazníka lze uskutečnit pouze elektronickou cestou (na adresu info@alpiro.cz). Tato výpověď je vždy platná až od začátku následujícího fakturačního období.

4.1.11 V případě, že Zákazník vypoví provozování Služby v průběhu fakturačního období, nemůže uplatnit nárok na vrácení částky za provozování Služby do konce fakturačního období.

4.1.12 V případě, že Zákazník vypoví Předplatné SSL certifikátu během období, kdy je toto předplatné platné, tj. před datem expirace předplatného, dochází k výpovědi okamžikem expirace tohoto předplatného a Zákazník nemůže uplatnit nárok na vrácení částky za nevyužité období, které do data expirace zbývá.

4.2 zrušeno 15.06.2012

4.3 Podmínky pro poskytování služeb registrace domén

4.3.1 Služby registrace domén jsou poskytovány na základě Objednávky Zákazníka.

4.3.2 Platný ceník Služby v elektronické podobě je uveden na stránkách www.ssls.cz.

4.3.3 zrušeno 15.06.2012

4.4 zrušeno 15.06.2012

4.4.1 zrušeno 15.06.2012

4.5 Podmínky poskytování služeb v oblasti digitálních certifikátů

4.5.1 Poskytovatel se na základě objednávky a úhrady příslušné částky zavazuje zákazníkovi poskytnout licenci k vystavení SSL certifikátu. Prodejem takové licence jsou závazky vůči zákazníkovi zcela splněny a zákazník se dále řídí ustanovením 4.5.2 těchto VOP a souvisejícími ustanoveními.

4.5.2 Zákazník je povinen řešit proces ověření a vystavení SSL certifikátu přímo s certifikační autoritou, která certifikát vystavuje, a to podle platných podmínek určených příslušnou certifikační autoritou, se kterými zákazník vyjádřil souhlas při aktivaci certifikátu.

4.5.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za nečinnost zákazníka, nekomunikaci nebo špatnou komunikaci mezi zákazníkem a certifikační autoritou. Je-li toto příčinou zpoždění nebo nevystavení SSL certifikátu, nese plnou odpovědnost zákazník. Zákazníkovi tím zaniká nárok na vrácení peněz.

4.5.4.1 Zákazník je povinen seznámit se před provedením objednávky SSL certifikátu s podmínkami, postupem a ostatními naležitostmi souvisejícími s vystavením vybraného SSL certifikátu a ujistit se, že splňuje veškeré předpoklady a požadavky na úspěšné získání takového certifikátu, přičemž za aktuální informace s tím související se považují informace uvedené na produktové stránce a na webových stránkách konkrétní certifikační autority. Pokud tak neučiní, zákazníkovi tak zaniká nárok na vrácení peněz.

4.5.4.2 Poskytovatel Zákazníkovi na základně objednávky poskytne údaje pro platbu formou Výzvy k úhradě (tzv. "Proforma faktura"), která není daňovým dokladem. Tyto údaje budou zaslány na e-mailovou adresu Zákazníka bezprostředně po odeslání objednávky. Faktura (daňový doklad) bude vystavena nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Poskytoval přijme platbu za objednávku. Faktura bude vystavena bez ohledu na to, zda již mezitím Zákazník aktivoval nebo neaktivoval objednané digitální certifikáty nebo služby a bez ohledu na to, zda již digitální certifikáty byly či nebyly vystaveny. Zákazník s touto procedurou bezvýhradně souhlasí a akceptuje ji.

4.5.5 Affiliate program

4.5.5.1 Affiliate programem se rozumí systém postavený na bázi provize, resp. možnosti Zákazníka doporučit dle daných pravidel uvedených na WWW stránkách Poskytovatele nového klienta (třetí osoby, dále jen jako "Referral") Poskytovateli, přičemž v případě, že Referral provede a uhradí objednávku vybraných služeb či produktů, Poskytovatel se zavazuje Zákazníkovi zaplatit provizi z takové transakce. Doporučení nových zákazníků je sledováno pomocí technologie Cookies, která nesmí být zakázána na straně Referralu.

4.5.5.2 Provize jsou Zákazníkovy přičítány ze všech budoucích objednávek Referralu, a to na Provizní účet vedený Poskytovatelem. Zákazník má právo kdykoliv nahlédnout na stav svého Provozního účtu.

4.5.5.3 Poskytovatel vyplatí provizi na podnět Zákazníka, ovšem pouze v případě, že již vypršel termín pro odstoupení od smlouvy u předmětné objednávky provedené Referralem.

4.5.5.4 Provize může být vyplacena Zákazníkovi převodem na bankovní účet, pouze je-li ekonomickým subjektem registrovaným v České republice (má přidělené IČ) a dosáhla-li souhrnná výše provize alespoň 200 Kč (dvě stě korun českých).

4.5.5.5 Uzavře-li některý Referral s Poskytovatelem smlouvu o spolupráci (například Partner program, viz. WWW stránky Poskytovatele), pak okamžikem uzavření takové smlouvy přestává být Zákazníkovi započítávána provize z objednávek tohoto Referralu. To nemá vliv na provizi, na kterou má Zákazník nárok z uhrazených objednávek Referralu, než se tento Referral stal partnerem Poskytovatele podle smlouvy o spolupráci.

4.5.5.6 V případě, kdy budou zřejmé a nevyvratitelné důvody k podezření ze zneužití Affiliate programu, zejména případy, kdy je Referral a Zákazník jednou a tou samou osobou, bude Referral bez náhrady a bez jakéhokoliv upozornění zrušen. V takovém případě má Poskytovatel právo na Zákazníkovi požadovat případné již vyplacené provize a v krajním případě může Poskytovatel zablokovat uživatelský účet Zákazníka i Referralu.

4.5.5.7 Je zakázáno:

4.5.5.7.1 aby Affilate partnerem a Referralem byla jedna a tatáž právnická či fyzická osoba. Nepřipouští se ani situace, kdy jsou těmito osobami dvě či více fyzických osob v rámci jedné organizace či více organizací s podobnou či jakkoliv propojenou vlastnickou strukturou. Zákaz se vztahuje i na rodinné příslušníky, osoby blízké, spolupracující apod.

4.5.5.7.2 využívat Affiliate program k registraci nových Referral účtů a objednávkám jménem třetích osob, mj. například jménem klientů Affiliate partnera.

4.5.5.7.3 spojení Affiliate programu s jakoukoliv formou placené reklamy, včetně reklamy typu PPC (AdWords, Sklik atd.) a reklamy ve výsledcích vyhledávání.

4.5.5.7.4 šířit affiliate odkazy prostřednictvím e-mailů, SMS zpráv či příspěvků na diskusních fórech formou obchodního sdělení nebo nevyžádané pošty (SPAM).

4.5.5.7.5 bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakýmkoliv způsobem pozměnit reklamní obsah.

4.5.5.7.6 vydávat se za Poskytovatele či jakýmkoliv způsobem parazitovat na značkách souvisejících s Poskytovatelem a jeho partnerů, zejména značky Alpiro, která je registrovanou ochrannou známkou.

4.5.5.7.7 jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy státu, ve kterém Zákazník provozuje činnost související s Affiliate programem.

(5) PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1 Poskytovatel se zavazuje na webových stránkách www.ssls.cz informovat Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle Objednávky nebo Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany Zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu služeb z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Služby poskytovány.

5.2 zrušeno 15.06.2012

5.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb Zákazníkovi dle těchto VOP v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích stran a dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele a nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby.

5.4 Poskytovatel vykonává svým jménem a na svůj účet případná majetková a autorská práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a ze Smlouvy a Objednávky. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.

5.5 Závazky vzniklé nesprávnou, opakovanou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Zákazníka Poskytovatel vrací, pokud překročí částku 500 Kč. V případě, že součet všech přeplatků činí méně než 500 Kč, bude příslušná částka připsána na kreditní účet zákazníka.

5.6 Poskytovatel má právo na e-mailovou adresu Zákazníka zasílat obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, pokud Zákazník se zasíláním obchodních sdělení výslovně a bezvýhradně souhlasí. Zákazník má právo tento souhlas kdykoliv odvolat písemně na adresu sídla poskytovatele nebo e-mailem. Zákazník však bere na vědomí, že v době žádosti o zrušení zasílání obchodních sdělení může již být jeho e-mailová adresa zařazena do databáze pro zasílání obchodních sdělení až na měsíc dopředu a se zasláním takových obchodních sdělení souhlasí.

5.7 Platné od 01.03.2017: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

(6) PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1 Zákazník je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem VOP a Provozních podmínek.

6.2 Zákazník nesmí provozovat Závadný obsah.

6.3 Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP nebo Provozní podmínky a není povinen Zákazníka na tyto změny upozornit. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOP nebo Provozními podmínkami (v případě navýšení cen se změnou v ceníku), je oprávněn vypovědět Smlouvu o čerpání Služby do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nedoručí Poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání Služby z důvodu neakceptace nových VOP či Provozních podmínek, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním VOP či Provozních podmínek.

6.4 Nestanoví-li Smlouva, Objednávka nebo v konkrétním případě VOP jinak, souhlasí Zákazník s tím, že Poskytovatel je oprávněn:

6.4.1 uskutečnit krátkodobé přerušení v poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení,

6.4.2 pozastavit nebo omezit poskytování Služby, pokud je poskytování Služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohla předvídat nebo jí zabránit (zejm. vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku),

6.4.3 dočasně přerušit či omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Zákazníka, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou či Objednávkou a dochází-li tím k ohrožení funkce zařízení Poskytovatele nebo třetích subjektů. V ostatních případech podstatného porušení závazků daných VOP nebo právními předpisy může Poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování Služby bez předchozího upozornění Zákazníka, popř. po marném uplynutí lhůty, pokud ji Poskytovatel stanoví k odstranění závadného stavu.

6.5 Zákazník se zavazuje písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce Služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Zákazník odpovědnost za vzniklou škodu.

6.6 S osobními údaji Zákazníka je nakládáno plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 v podobě jeho aktuálního znění. Tím není dotčeno právo Poskytovatele v případě Objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti Zákazníkem následujícím způsobem:

6.6.1 použití pro marketing v rámci služeb Poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Zákazníkům,

6.6.2 použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích,

6.6.3 poskytnout údaje nutné pro provedení či poskytnutí Služby třetím stranám - například při registraci domény příslušnému registru nebo u digitálních certifikátů příslušné certifikační autoritě.

6.6.4 další nakládání s osobními údaji se řídí dokumenty Smlouva o zpracování osobních údajů a Prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsou přílohou těchto VOP a se kterými zákazník souhlasí a v celém rozsahu je přijímá.

6.7 Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s Objednávkou určité Služby mohou být veřejně přístupné (např.: po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databází registrátorů).

6.8 Zákazník nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek.

6.9 Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Poskytovatele. V případě prodlení s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení a pokutu 1000 Kč (jeden tisích korun českých).

6.10 Porušení některého z ustanovení těchto VOP Zákazníkem nebo příslušné Smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Zákazník odstoupil od příslušné Smlouvy nebo Objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Poskytovatel neztrácí nárok na úhradu za Služby za celé fakturační období.

6.11 Zákazník je povinen:

6.11.1 Službu užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP, s Provozními podmínkami Služby, se Smlouvou a s případnými pokyny Poskytovatele;

6.11.2 umožnit Poskytovateli v přiměřené míře přístup k zařízením u něj Poskytovatelem instalovaným, učinit opatření za účelem ochrany majetku ve vlastnictví Poskytovatele, před jeho poškozením, ztrátou, zcizením, zničením nebo zneužitím (zabránit nepovolaným osobám v manipulaci se zařízeními Poskytovatele apod.);

6.11.3 oznámit bez zbytečného odkladu veškeré závady na zařízeních a Službách dle těchto VOP a příslušné Smlouvy, včetně potřeby všech oprav, které má provést Poskytovatel;

6.11.4 dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy Poskytovatele a třetích osob. Nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy nebo těmito VOP nebo dobrými obchodními zvyklostmi;

6.11.5 neprodleně reklamovat vadné poskytování Služby v případě vadného poskytnutí Služby, dále, nejpozději do 25 dnů od doručení reklamovat nesprávné vyúčtování ceny, jinak toto právo zanikne. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Poskytovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny určené Poskytovatelem.

6.11.6 je-li Zákazník plátcem podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, písemně potvrdit případně vystavený dobropis, a to vlastnoručním podpisem nebo kvalifikovaným certifikátem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a následně takto potvrzený dobropis zaslat v elektronické podobě (například PDF dokument) na e-mailovou adresu Poskytovatele nebo v listinné podobě na adresu sídla Poskytovatele. Zákazník souhlasí, že mu finanční prostředky související s dobropisem nebudou vyplaceny, dokud tato povinnost nebude z jeho strany splněna.

6.12 Veškerá technická zařízení, materiály a prostředky poskytnuté nebo zapůjčené Zákazníkovi v době čerpání Služby vrátí Zákazník v řádném stavu Poskytovateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení čerpání Služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.

6.13 Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla na účet Poskytovatele připsána úhrada za poskytnuté Služby v plné výši.

6.14 Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 30 dní od dne, kdy je Zákazníkovi předmětná služba poskytnuta nebo zboží doručeno, a to bez udání důvodů, písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo e-mailem. V žádosti o odstupení od Smlouvy je Zákazník povinen uvést (formát žádosti o odstoupení od Smlouvy): své kompletní fakturační údaje a číslo předmětné objednávky, která je předmětem odstoupení od Smlouvy.

6.15 V případě, že dojde mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, resp. dle těchto VOP, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník v roli spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

6.16 Platné od 01.03.2017: Zákazník souhlasí s tím, že mu budou účtenky poskytnuty výhradně v elektronické podobě.

(7) DOBA ČERPÁNÍ SLUŽEB

7.1 Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.

7.2 Smlouva zaniká:

7.2.1 písemnou dohodou smluvních stran

7.2.2 uplynutím sjednané výpovědní lhůty dle písemné výpovědi, byla-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou

7.2.3 uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána

7.2.4 odstoupením od Smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení některé ze smluvních stran. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno třicátým kalendářním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.

7.3 Objednávka na poskytování Služby má platnost na dobu neurčitou (tzn. Poskytovatel podle ní poskytuje své Služby Zákazníkovi po dobu neurčitou), pokud VOP nebo Provozní podmínky Služby nestanoví jinak, nebo pokud charakter (podstata) objednané Služby, kterou má Zákazníkovi poskytnout Poskytovatel, není takový že se jedná o jednorázovou nebo časově omezenou Službu (mj. digitální certifikáty a internetové domény).

7.4 Službu poskytnutou na základě Objednávky lze vypovědět autorizovanou písemnou výpovědí zaslanou elektronickou cestou (e-mailem) nebo autorizovanou písemnou žádostí zaslanou na kontaktní adresu Poskytovatele.

7.5 Výpověď Služby je platná od začátku následujícího fakturačního období; u digitálních certifikátů a internetových domén datem expirace.

7.6 Veškeré, do té doby nevyfakturované a neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy či Objednávky budou vyrovnány nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy či zrušení Objednávky.

7.7 Čerpání Služby se řídí těmi VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo přísl. Smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.

(8) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů uvedených ve Smlouvě, objednávce , VOP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním Poskytovatele a Zákazníkovi nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.

8.2 Smluvní strany jsou zajedno v tom, že není-li ve VOP nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, v otázce náhrady eventuelních škod způsobených jednou smluvní stranou druhé smluvní straně při uplatňování této Smlouvy platí zásada, že se vždy hradí pouze skutečná prokázaná škoda (nikoliv ušlý zisk).

8.3 Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Poskytovatele Zákazníkovi je stanovena na jednu měsíční úhradu za Službu.

8.4 Odpovědnost na škodě ze strany Poskytovatele při poskytování služeb dle těchto VOP a příslušných smluv není dána:

8.4.1 nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené těmito VOP nebo Smlouvou;

8.4.2 při využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je přístup k Zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb (ať už o nich Poskytovatel v době využití nebo zneužití služeb mohl vědět či nikoliv), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou Služby provozovány;

8.4.3 ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení Smlouvy apod., a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;

8.4.4 ani v případě, že v průběhu užívání Služby zákazníkem bude tato služba na své funkcionalitě omezena, a to i v případech, kdy takové omezení bude způsobeno třetí stranou, mj. například certifikační autoritou;

8.4.4 ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití Zákazníka, a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;

8.4.5 ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli Služby Zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím Zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců;

8.4.6 vznikne-li Zákazníkovi nebo jeho odběratelům závazek nebo odpovědnost v souvislosti s:

8.4.6.1 jakoukoli újmou na zdraví či majetku, způsobenou výrobkem, který byl prodán nebo jinak šířen ve spojitosti se Službou Poskytovatele;

8.4.6.2 jakýmkoli materiálem dodaným Zákazníkem, který porušuje nebo domněle porušuje majetková práva třetí strany;

8.4.6.3 porušením autorských práv;

8.4.6.4 jakýmkoli defektním výrobkem, který Zákazník prodal prostřednictvím Služby Poskytovatele.

8.5 Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně, a to i tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje v Objednávce nebo ve Smlouvě.

8.6 Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně, a to i tím, že nespolupracoval s příslušnou certifikační autoritou (dále jen jako "CA") vydávající příslušný digitální certifikát a/nebo nebyl schopen doložit CA požadované dokumenty. V případě digitálních certifikátů v procesu ověření jedná Zákazník sám svým jménem přímo s CA a Poskytovatel do procesu ověření nevstupuje.

(9) DŮVĚRNOST INFORMACÍ

9.1 Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy či Objednávky, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 5 roků po ukončení Smlouvy.

9.2 Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a VOP, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a Provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.

9.3 Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a Provozní možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).

9.4 Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve Smlouvě nebo objednávce stanoveno jinak. Výjimkou je uvedení Zákazníka jako reference na webových stránkách Poskytovatele, přičemž Zákazník má právo požádat Poskytovatele o odstranění této reference. Žádost o odstranění reference lze zaslat e-mailem na adresu info@alpiro.cz.

9.5 Zákazník je povinen při své činnosti podle Smlouvy chránit práva k nehmotným statkům Poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití Poskytovatel zajistil Zákazníkovi na základě Smlouvy.

(10) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1 Zákazník akceptací těchto VOP podmínek souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu zasílat informace o poskytování Služeb, které si Zákazník u Poskytovatele objednal, jakož i se zasíláním obchodních sdělení podle § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti). Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i zasílání každé jednotlivé zprávy Poskytovatele autorizovaným dopisem.

10.2 Odchylná ujednání Provozních podmínek Služby (provedená nikoliv jednostranným právním úkonem) mají přednost před zněním VOP.

10.3 Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Objednávky přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osoby je možný pod sankcí neplatnosti Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

10.4 Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzavřením Smlouvy smluvní strany souhlasí za použití § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí především obchodním zákoníkem, popř. ve spojení s občanským zákoníkem ve smyslu § 261/6 obchodního zákoníku.

10.5 V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.

10.6 VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

10.7 VOP jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na síti internet na adrese: http://www.ssls.cz/vop.html a jsou v tištěné podobě k dispozici na poštovní adrese Poskytovatele.

10.8 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.06.2012. Poslední revize dne 04.02.2017.

SSL certifikát — 169 Kč

Přejděte na důvěryhodný SSL certifikát AlpiroSSL se silným až 256-bit šifrováním a ušetřete.

Zelený adresní řádek

Nepřehlédnutelný indikátor důvěryhodného webu, díky kterému zvýšíte konverze a zisky.

Multidoménové UC/SAN

Skonsolidujte všechny Vaše SSL certifikáty do jednoho multidoménového SSL certifikátu!

Uživatel SSL Přihlášení

Zavřít

Uživatel SSL Nový zákazník

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Doporučené SSL certifikáty
Zavřít
Máte dotaz?
Napište nám
Nenašli jste řešení na stránce Podpora a Nejčastější dotazy?
Jméno a příjmení: E-mail:
Odesílám…Odeslat
Tato stránka používá soubory cookies. více informací
Souhlasím